پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو


  جهت انجام امور مشاوره با پست الکترونیکی روبرو ارتباط برقرار کنید:
                     Moshavereh@mahshahriau.ac.ir

  جهت انجام امور دانشجویی با پست الکترونیکی روبرو ارتباط برقرار کنید:

                       Daneshjoie@mahshahriau.ac.ir 


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0