پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو


    جهت انجام امور مشاوره با پست الکترونیکی روبرو ارتباط برقرار کنید:
                       Moshavereh@mahshahriau.ac.ir

    جهت انجام امور دانشجویی با پست الکترونیکی روبرو ارتباط برقرار کنید:

                         Daneshjoie@mahshahriau.ac.ir 


    V5.3.6.0